skip to Main Content

Learn Vietnamese easily with interactive bilingual COMPLETE New Testament bible in Vietnamese Northern accent

 

 BIBLE: Kinh Tân Ước (New Testament)

 

Matthêu (Matthew)
Matthew 01 Matthew 02 Matthew 03 Matthew 04
Matthew 05 Matthew 06 Matthew 07 Matthew 08
Matthew 09 Matthew 10 Matthew 11 Matthew 12
Matthew 13 Matthew 14 Matthew 15 Matthew 16
Matthew 17 Matthew 18 Matthew 19 Matthew 20
Matthew 21 Matthew 22 Matthew 23 Matthew 24
Matthew 25 Matthew 26 Matthew 27 Matthew 28
.
Máccô (Mark)
Mark 01 Mark 02 Mark 03 Mark 04
Mark 05 Mark 06 Mark 07 Mark 08
Mark 09 Mark 10 Mark 11 Mark 12
Mark 13 Mark 14 Mark 15 Mark 16
.
Luca (Luke)
Luke 1 Luke 2 Luke 3 Luke 4
Luke 5 Luke 6 Luke 7 Luke 8
Luke 9 Luke 10 Luke 11 Luke 12
Luke 13 Luke 14 Luke 15 Luke 16
Luke 17 Luke 18 Luke 19 Luke 20
Luke 21 Luke 22 Luke 23 Luke 24
.
Gioan (John)
John 1 John 2 John 3 John 4
John 5 John 6 John 7 John 8
John 9 John 10 John 11 John 12
John 13 John 14 John 15 John 16
John 17 John 18 John 19 John 20
John 21      
.
Tông Đồ Công Vụ
(Acts)
Acts 01 Acts 02 Acts 03 Acts 04
Acts 05 Acts 06 Acts 07 Acts 08
Acts 09 Acts 10 Acts 11 Acts 12
Acts 13 Acts 14 Acts 15 Acts 16
Acts 17 Acts 18 Acts 19 Acts 20
Acts 21 Acts 22 Acts 23 Acts 24
Acts 25 Acts 26 Acts 27 Acts 28
 .
Rôma (Romans)
Romans 01 Romans 02 Romans 03 Romans 04
Romans 05 Romans 06 Romans 07 Romans 08
Romans 09 Romans 10 Romans 11 Romans 12
Romans 13 Romans 14 Romans 15 Romans 16
 .
Côrintô 1 (1 Corinthians)
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
 .
Côrintô 2 (2 Corinthians)
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13      
 .
Galát (Galatians)
Galatians 1 Galatians 2 Galatians 3 Galatians 4
Galatians 5 Galatians 6    
 .
Êphêsô (Ephesians)
Ephesians1 Ephesians2 Ephesians3 Ephesians4
Ephesians5 Ephesians6    
 .
Philipiphê (Philippians)
Philippians 1 Philippians 2 Philippians 3 Philippians 4
 .
Côlôsê (Colossians)
Colossians 1 Colossians 2 Colossians 3 Colossians 4
 .
Thexalônica 1 (Thessalonians)
01 02 03 04
05      
 .
Thexalônica 2
01 02 03
 .
Timôthê (Timothy)
1 Timothy 1 1 Timothy 2 1 Timothy 3 1 Timothy 4
1 Timothy 5 1 Timothy 6    
 .
2 Timothy 1 2 Timothy 2 2 Timothy 3 2 Timothy 4
 .
Titô (Titus)
Titus 1 Titus 2 Titus 3  
 .
(Philêmon)  Philemon 1
 .
Do Thái (Hebrew)
Hebrews 1 Hebrews 2 Hebrews 3 Hebrews 4
Hebrews 5 Hebrews 6 Hebrews 7 Hebrews 8
Hebrews 9 Hebrews 10 Hebrews 11 Hebrews 12
Hebrews 13
     
 .
Giacôbê (James)
James 1 James 2 James 3 James 4
James 5      
 .
Phêrô (Peter)
1 Peter 1 1 Peter 2 1 Peter 3 1 Peter 4
1 Peter 5      
 .
2 Peter 1 2 Peter 2 2 Peter 3  
 .
Gioan (John)
1 John 1 1 John 2 1 John 3 1 John 4
1 John 5      
 .
2 John 1 3 John 1
 .
(Giuđa) Jude 1
 .
Khải Huyền (Revelation)
Revelation 1 Revelation 2 Revelation 3 Revelation 4
Revelation 5 Revelation 6 Revelation 7 Revelation 8
Revelation 9 Revelation 10 Revelation 11 Revelation 12
Revelation 13 Revelation 14 Revelation 15 Revelation 16
Revelation 17 Revelation 18 Revelation 19 Revelation 20
Revelation 21 Revelation 22    

 

 

   Learn Vietnamese easily with hundreds of interactive bilingual lessons in BOTH Northern & Southern accents

 

 

Learn Vietnamese easily with interactive bilingual COMPLETE Old Testament Bible in Vietnamese Northern accents

 

   BIBLE: Kinh Cựu Ước (Old Testament)

 

 

Sáng Thế Ký (Genesis)
Sáng Thế Ký 1 Sáng Thế Ký 2 Sáng Thế Ký 3 Sáng Thế Ký 4
Sáng Thế Ký 5 Sáng Thế Ký 6 Sáng Thế Ký 7 Sáng Thế Ký 8
Sáng Thế Ký 9 Sáng Thế Ký 10 Sáng Thế Ký 11 Sáng Thế Ký 12
Sáng Thế Ký 13 Sáng Thế Ký 14 Sáng Thế Ký 15 Sáng Thế Ký 16
Sáng Thế Ký 17 Sáng Thế Ký 18 Sáng Thế Ký 19 Sáng Thế Ký 20
Sáng Thế Ký 21 Sáng Thế Ký 22 Sáng Thế Ký 23 Sáng Thế Ký 24
Sáng Thế Ký 25 Sáng Thế Ký 26 Sáng Thế Ký 27 Sáng Thế Ký 28
Sáng Thế Ký 29 Sáng Thế Ký 30 Sáng Thế Ký 31 Sáng Thế Ký 32
Sáng Thế Ký 33 Sáng Thế Ký 34 Sáng Thế Ký 35 Sáng Thế Ký 36
Sáng Thế Ký 37 Sáng Thế Ký 38 Sáng Thế Ký 39 Sáng Thế Ký 40
Sáng Thế Ký 41 Sáng Thế Ký 42 Sáng Thế Ký 43 Sáng Thế Ký 44
Sáng Thế Ký 45 Sáng Thế Ký 46 Sáng Thế Ký 47 Sáng Thế Ký 48
Sáng Thế Ký 49 Sáng Thế Ký 50    
 .
Xuất Hành (Exodus)
Xuất Hành 1 Xuất Hành 2 Xuất Hành 3 Xuất Hành 4
Xuất Hành 5 Xuất Hành 6 Xuất Hành 7 Xuất Hành 8
Xuất Hành 9 Xuất Hành 10 Xuất Hành 11 Xuất Hành 12
Xuất Hành 13 Xuất Hành 14 Xuất Hành 15 Xuất Hành 16
Xuất Hành 17 Xuất Hành 18 Xuất Hành 19 Xuất Hành 20
Xuất Hành 21 Xuất Hành 22 Xuất Hành 23 Xuất Hành 24
Xuất Hành 25 Xuất Hành 26 Xuất Hành 27 Xuất Hành 28
Xuất Hành 29 Xuất Hành 30 Xuất Hành 31 Xuất Hành 32
Xuất Hành 33 Xuất Hành 34 Xuất Hành 35 Xuất Hành 36
Xuất Hành 37 Xuất Hành 38 Xuất Hành 39 Xuất Hành 40
 .
Lêvi (Leviticus)
Lêvi 1 Lêvi 2 Lêvi 3 Lêvi 4
Lêvi 5 Lêvi 6 Lêvi 7 Lêvi 8
Lêvi 9 Lêvi 10 Lêvi 11 Lêvi 12
Lêvi 13 Lêvi 14 Lêvi 15 Lêvi 16
Lêvi 17 Lêvi 18 Lêvi 19 Lêvi 20
Lêvi 21 Lêvi 22 Lêvi 23 Lêvi 24
Lêvi 25 Lêvi 26 Lêvi 27  
 .
Dân Số (Numbers)
Dân Số 1 Dân Số 2 Dân Số 3 Dân Số 4
Dân Số 5 Dân Số 6 Dân Số 7 Dân Số 8
Dân Số 9 Dân Số 10 Dân Số 11 Dân Số 12
Dân Số 13 Dân Số 14 Dân Số 15 Dân Số 16
Dân Số 17 Dân Số 18 Dân Số 19 Dân Số 20
Dân Số 21 Dân Số 22 Dân Số 23 Dân Số 24
Dân Số 25 Dân Số 26 Dân Số 27 Dân Số 28
Dân Số 29 Dân Số 30 Dân Số 31 Dân Số 32
Dân Số 33 Dân Số 34 Dân Số 35 Dân Số 36
 .
Đệ Nhị Luật (Deuteronomy)
Đệ Nhị Luật 1 Đệ Nhị Luật 2 Đệ Nhị Luật 3 Đệ Nhị Luật 4
Đệ Nhị Luật 5 Đệ Nhị Luật 6 Đệ Nhị Luật 7 Đệ Nhị Luật 8
Đệ Nhị Luật 9 Đệ Nhị Luật 10 Đệ Nhị Luật 11 Đệ Nhị Luật 12
Đệ Nhị Luật 13 Đệ Nhị Luật 14 Đệ Nhị Luật 15 Đệ Nhị Luật 16
Đệ Nhị Luật 17 Đệ Nhị Luật 18 Đệ Nhị Luật 19 Đệ Nhị Luật 20
Đệ Nhị Luật 21 Đệ Nhị Luật 22 Đệ Nhị Luật 23 Đệ Nhị Luật 24
Đệ Nhị Luật 25 Đệ Nhị Luật 26 Đệ Nhị Luật 27 Đệ Nhị Luật 28
Đệ Nhị Luật 29 Đệ Nhị Luật 30 Đệ Nhị Luật 31 Đệ Nhị Luật 32
Đệ Nhị Luật 33 Đệ Nhị Luật 34    
 .
Giô Suê (Joshua)
Giô Suê 1 Giô Suê 2 Giô Suê 3 Giô Suê 4
Giô Suê 5 Giô Suê 6 Giô Suê 7 Giô Suê 8
Giô Suê 9 Giô Suê 10 Giô Suê 11 Giô Suê 12
Giô Suê 13 Giô Suê 14 Giô Suê 15 Giô Suê 16
Giô Suê 17 Giô Suê 18 Giô Suê 19 Giô Suê 20
Giô Suê 21 Giô Suê 22 Giô Suê 23 Giô Suê 24
 .
Thẩm Phán (Thủ Lãnh) (Judges)
Thủ Lãnh 1 Thủ Lãnh 2 Thủ Lãnh 3 Thủ Lãnh 4
Thủ Lãnh 5 Thủ Lãnh 6 Thủ Lãnh 7 Thủ Lãnh 8
Thủ Lãnh 9 Thủ Lãnh 10 Thủ Lãnh 11 Thủ Lãnh 12
Thủ Lãnh 13 Thủ Lãnh 14 Thủ Lãnh 15 Thủ Lãnh 16
Thủ Lãnh 17 Thủ Lãnh 18 Thủ Lãnh 19 Thủ Lãnh 20
Thủ Lãnh 21      
 .
Rút (Ruth)
Rút 1 Rút 2 Rút 3 Rút 4
 .
1 Samuen (Samuel)
1Samuen 1 1Samuen 2 1Samuen 3 1Samuen 4
1Samuen 5 1Samuen 6 1Samuen 7 1Samuen 8
1Samuen 9 1Samuen 10 1Samuen 11 1Samuen 12
1Samuen 13 1Samuen 14 1Samuen 15 1Samuen 16
1Samuen 17 1Samuen 18 1Samuen 19 1Samuen 20
1Samuen 21 1Samuen 22 1Samuen 23 1Samuen 24
1Samuen 25 1Samuen 26 1Samuen 27 1Samuen 28
1Samuen 29 1Samuen 30 1Samuen 31  
 .
2 Samuen (Samuel)
2Samuen 1 2Samuen 2 2Samuen 3 2Samuen 4
2Samuen 5 2Samuen 6 2Samuen 7 2Samuen 8
2Samuen 9 2Samuen 10 2Samuen 11 2Samuen 12
2Samuen 13 2Samuen 14 2Samuen 15 2Samuen 16
2Samuen 17 2Samuen 18 2Samuen 19 2Samuen 20
2Samuen 21 2Samuen 22 2Samuen 23 2Samuen 24
 .
Các Vua 1 (Kings)
1Các Vua 1 1Các Vua 2 1Các Vua 3 1Các Vua 4
1Các Vua 5 1Các Vua 6 1Các Vua 7 1Các Vua 8
1Các Vua 9 1Các Vua 10 1Các Vua 11 1Các Vua 12
1Các Vua 13 1Các Vua 14 1Các Vua 15 1Các Vua 16
1Các Vua 17 1Các Vua 18 1Các Vua 19 1Các Vua 20
1Các Vua 21 1Các Vua 22    
 .
Các Vua 2 (Kings)
2Các Vua 1 2Các Vua 2 2Các Vua 3 2Các Vua 4
2Các Vua 5 2Các Vua 6 2Các Vua 7 2Các Vua 8
2Các Vua 9 2Các Vua 10 2Các Vua 11 2Các Vua 12
2Các Vua 13 2Các Vua 14 2Các Vua 15 2Các Vua 16
2Các Vua 17 2Các Vua 18 2Các Vua 19 2Các Vua 20
2Các Vua 21 2Các Vua 22 2Các Vua 23 2Các Vua 24
2Các Vua 25      
 .
Sử Biên 1 (Chronicles)
1Sử Biên 1 1Sử Biên 2 1Sử Biên 3 1Sử Biên 4
1Sử Biên 5 1Sử Biên 6 1Sử Biên 7 1Sử Biên 8
1Sử Biên 9 1Sử Biên 10 1Sử Biên 11 1Sử Biên 12
1Sử Biên 13 1Sử Biên 14 1Sử Biên 15 1Sử Biên 16
1Sử Biên 17 1Sử Biên 18 1Sử Biên 19 1Sử Biên 20
1Sử Biên 21 1Sử Biên 22 1Sử Biên 23 1Sử Biên 24
1Sử Biên 25 1Sử Biên 26 1Sử Biên 27 1Sử Biên 28
1Sử Biên 29      
 .
Sử Biên 2 (Chronicles)
2Sử Biên 1 2Sử Biên 2 2Sử Biên 3 2Sử Biên 4
2Sử Biên 5 2Sử Biên 6 2Sử Biên 7 2Sử Biên 8
2Sử Biên 9 2Sử Biên 10 2Sử Biên 11 2Sử Biên 12
2Sử Biên 13 2Sử Biên 14 2Sử Biên 15 2Sử Biên 16
2Sử Biên 17 2Sử Biên 18 2Sử Biên 19 2Sử Biên 20
2Sử Biên 21 2Sử Biên 22 2Sử Biên 23 2Sử Biên 24
2Sử Biên 25 2Sử Biên 26 2Sử Biên 27 2Sử Biên 28
2Sử Biên 29 2Sử Biên 30 2Sử Biên 31 2Sử Biên 32
2Sử Biên 33 2Sử Biên 34 2Sử Biên 35 2Sử Biên 36
 .
Ét Ra (Ezra)
Ét Ra 1 Ét Ra 2 Ét Ra 3 Ét Ra 4
Ét Ra 5 Ét Ra 6 Ét Ra 7 Ét Ra 8
Ét Ra 9 Ét Ra 10    
 .
Nơkhemia (Nehemiah)
Nơkhemia 1 Nơkhemia 2 Nơkhemia 3 Nơkhemia 4
Nơkhemia 5 Nơkhemia 6 Nơkhemia 7 Nơkhemia 8
Nơkhemia 9 Nơkhemia 10 Nơkhemia 11 Nơkhemia 12
Nơkhemia 13      
 .
Tôbia (Tobit)
Tôbia 1 Tôbia 2 Tôbia 3 Tôbia 4
Tôbia 5 Tôbia 6 Tôbia 7 Tôbia 8
Tôbia 9 Tôbia 10 Tôbia 11 Tôbia 12
Tôbia 13 Tôbia 14    
 .
Giuđitha (Judith)
Giuđitha 1 Giuđitha 2 Giuđitha 3 Giuđitha 4
Giuđitha 5 Giuđitha 6 Giuđitha 7 Giuđitha 8
Giuđitha 9 Giuđitha 10 Giuđitha 11 Giuđitha 12
Giuđitha 13 Giuđitha 14 Giuđitha 15 Giuđitha 16
 .
Étte (Esther)
Étte 1 Étte 2 Étte 3 Étte 4
Étte 5 Étte 6 Étte 7 Étte 8
Étte 9 Étte 10    
 .
Macabê (Macabees)
1Macabê 1 1Macabê 2 1Macabê 3 1Macabê 4
1Macabê 5 1Macabê 6 1Macabê 7 1Macabê 8
1Macabê 9 1Macabê 10 1Macabê 11 1Macabê 12
1Macabê 13 1Macabê 14 1Macabê 15 1Macabê 16
 .      
2Macabê 1 2Macabê 2 2Macabê 3 2Macabê 4
2Macabê 5 2Macabê 6 2Macabê 7 2Macabê 8
2Macabê 9 2Macabê 10 2Macabê 11 2Macabê 12
2Macabê 13 2Macabê 14 2Macabê 15  
 .
Gióp (Job)
Gióp 1 Gióp 2 Gióp 3 Gióp 4
Gióp 5 Gióp 6 Gióp 7 Gióp 8
Gióp 9 Gióp 10 Gióp 11 Gióp 12
Gióp 13 Gióp 14 Gióp 15 Gióp 16
Gióp 17 Gióp 18 Gióp 19 Gióp 20
Gióp 21 Gióp 22 Gióp 23 Gióp 24
Gióp 25 Gióp 26 Gióp 27 Gióp 28
Gióp 29 Gióp 30 Gióp 31 Gióp 32
Gióp 33 Gióp 34 Gióp 35 Gióp 36
Gióp 37 Gióp 38 Gióp 39 Gióp 40
Gióp 41 Gióp 42    
 .
Thánh Vịnh (Psalm)
Thánh Vịnh 01 Thánh Vịnh 02 Thánh Vịnh 03 Thánh Vịnh 04
Thánh Vịnh 05 Thánh Vịnh 06 Thánh Vịnh 07 Thánh Vịnh 08
Thánh Vịnh 09 Thánh Vịnh 10 Thánh Vịnh 11 Thánh Vịnh 12
Thánh Vịnh 13 Thánh Vịnh 14 Thánh Vịnh 15 Thánh Vịnh 16
Thánh Vịnh 17 Thánh Vịnh 18 Thánh Vịnh 19 Thánh Vịnh 20
Thánh Vịnh 21 Thánh Vịnh 22 Thánh Vịnh 23 Thánh Vịnh 24
Thánh Vịnh 25 Thánh Vịnh 26 Thánh Vịnh 27 Thánh Vịnh 28
Thánh Vịnh 29 Thánh Vịnh 30 Thánh Vịnh 31 Thánh Vịnh 32
Thánh Vịnh 33 Thánh Vịnh 34 Thánh Vịnh 35 Thánh Vịnh 36
Thánh Vịnh 37 Thánh Vịnh 38 Thánh Vịnh 39 Thánh Vịnh 40
Thánh Vịnh 41 Thánh Vịnh 42 Thánh Vịnh 43 Thánh Vịnh 44
Thánh Vịnh 45 Thánh Vịnh 46 Thánh Vịnh 47 Thánh Vịnh 48
Thánh Vịnh 49 Thánh Vịnh 50 Thánh Vịnh 51 Thánh Vịnh 52
Thánh Vịnh 53 Thánh Vịnh 54 Thánh Vịnh 55 Thánh Vịnh 56
Thánh Vịnh 57 Thánh Vịnh 58 Thánh Vịnh 59 Thánh Vịnh 60
Thánh Vịnh 61 Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 63 Thánh Vịnh 64
Thánh Vịnh 65 Thánh Vịnh 66 Thánh Vịnh 67 Thánh Vịnh 68
Thánh Vịnh 69 Thánh Vịnh 70 Thánh Vịnh 71 Thánh Vịnh 72
Thánh Vịnh 73 Thánh Vịnh 74 Thánh Vịnh 75 Thánh Vịnh 76
Thánh Vịnh 77 Thánh Vịnh 78 Thánh Vịnh 79 Thánh Vịnh 80
Thánh Vịnh 81 Thánh Vịnh 82 Thánh Vịnh 83 Thánh Vịnh 84
Thánh Vịnh 85 Thánh Vịnh 86 Thánh Vịnh 87 Thánh Vịnh 88
Thánh Vịnh 89 Thánh Vịnh 90 Thánh Vịnh 91 Thánh Vịnh 92
Thánh Vịnh 93 Thánh Vịnh 94 Thánh Vịnh 95 Thánh Vịnh 96
Thánh Vịnh 97 Thánh Vịnh 98 Thánh Vịnh 99 Thánh Vịnh 100
Thánh Vịnh 101 Thánh Vịnh 102 Thánh Vịnh 103 Thánh Vịnh 104
Thánh Vịnh 105 Thánh Vịnh 106 Thánh Vịnh 107 Thánh Vịnh 108
Thánh Vịnh 109 Thánh Vịnh 110 Thánh Vịnh 111 Thánh Vịnh 112
Thánh Vịnh 113 Thánh Vịnh 114 Thánh Vịnh 115 Thánh Vịnh 116
Thánh Vịnh 117 Thánh Vịnh 118 Thánh Vịnh 119 Thánh Vịnh 120
Thánh Vịnh 121 Thánh Vịnh 122 Thánh Vịnh 123 Thánh Vịnh 124
Thánh Vịnh 125 Thánh Vịnh 126 Thánh Vịnh 127 Thánh Vịnh 128
Thánh Vịnh 129 Thánh Vịnh 130 Thánh Vịnh 131 Thánh Vịnh 132
Thánh Vịnh 133 Thánh Vịnh 134 Thánh Vịnh 135 Thánh Vịnh 136
Thánh Vịnh 137 Thánh Vịnh 138 Thánh Vịnh 139 Thánh Vịnh 140
Thánh Vịnh 141 Thánh Vịnh 142 Thánh Vịnh 143 Thánh Vịnh 144
Thánh Vịnh 145 Thánh Vịnh 146 Thánh Vịnh 147 Thánh Vịnh 148
Thánh Vịnh 149 Thánh Vịnh 150    
 .
Châm Ngôn (Proverbs)
Châm Ngôn 1 Châm Ngôn 2 Châm Ngôn 3 Châm Ngôn 4
Châm Ngôn 5 Châm Ngôn 6 Châm Ngôn 7 Châm Ngôn 8
Châm Ngôn 9 Châm Ngôn 10 Châm Ngôn 11 Châm Ngôn 12
Châm Ngôn 13 Châm Ngôn 14 Châm Ngôn 15 Châm Ngôn 16
Châm Ngôn 17 Châm Ngôn 18 Châm Ngôn 19 Châm Ngôn 20
Châm Ngôn 21 Châm Ngôn 22 Châm Ngôn 23 Châm Ngôn 24
Châm Ngôn 25 Châm Ngôn 26 Châm Ngôn 27 Châm Ngôn 28
Châm Ngôn 29 Châm Ngôn 30 Châm Ngôn 31  
 .
Giảng Viên (Ecclesiastes)
Giảng Viên 1 Giảng Viên 2 Giảng Viên 3 Giảng Viên 4
Giảng Viên 5 Giảng Viên 6 Giảng Viên 7 Giảng Viên 8
Giảng Viên 9 Giảng Viên 10 Giảng Viên 11 Giảng Viên 12
 .
Diễm Ca (Song of Solomon)
Diễm Ca 1 Diễm Ca 2 Diễm Ca 3 Diễm Ca 4
Diễm Ca 5 Diễm Ca 6 Diễm Ca 7 Diễm Ca 8
 .
Khôn Ngoan (Wisdom)
Khôn Ngoan 1 Khôn Ngoan 2 Khôn Ngoan 3 Khôn Ngoan 4
Khôn Ngoan 5 Khôn Ngoan 6 Khôn Ngoan 7 Khôn Ngoan 8
Khôn Ngoan 9 Khôn Ngoan 10 Khôn Ngoan 11 Khôn Ngoan 12
Khôn Ngoan 13 Khôn Ngoan 14 Khôn Ngoan 15 Khôn Ngoan 16
Khôn Ngoan 17 Khôn Ngoan 18 Khôn Ngoan 19  
 .
Huấn Ca (Ecclesiasticus) (Sirach)
Huấn Ca 1 Huấn Ca 2 Huấn Ca 3 Huấn Ca 4
Huấn Ca 5 Huấn Ca 6 Huấn Ca 7 Huấn Ca 8
Huấn Ca 9 Huấn Ca 10 Huấn Ca 11 Huấn Ca 12
Huấn Ca 13 Huấn Ca 14 Huấn Ca 15 Huấn Ca 16
Huấn Ca 17 Huấn Ca 18 Huấn Ca 19 Huấn Ca 20
Huấn Ca 21 Huấn Ca 22 Huấn Ca 23 Huấn Ca 24
Huấn Ca 25 Huấn Ca 26 Huấn Ca 27 Huấn Ca 28
Huấn Ca 29 Huấn Ca 30 Huấn Ca 31 Huấn Ca 32
Huấn Ca 33 Huấn Ca 34 Huấn Ca 35 Huấn Ca 36
Huấn Ca 37 Huấn Ca 38 Huấn Ca 39 Huấn Ca 40
Huấn Ca 41 Huấn Ca 42 Huấn Ca 43 Huấn Ca 44
Huấn Ca 45 Huấn Ca 46 Huấn Ca 47 Huấn Ca 48
Huấn Ca 49 Huấn Ca 50 Huấn Ca 51  
 .
Isaia
Isaia 1 Isaia 2 Isaia 3 Isaia 4
Isaia 5 Isaia 6 Isaia 7 Isaia 8
Isaia 9 Isaia 10 Isaia 11 Isaia 12
Isaia 13 Isaia 14 Isaia 15 Isaia 16
Isaia 17 Isaia 18 Isaia 19 Isaia 20
Isaia 21 Isaia 22 Isaia 23 Isaia 24
Isaia 25 Isaia 26 Isaia 27 Isaia 28
Isaia 29 Isaia 30 Isaia 31 Isaia 32
Isaia 33 Isaia 34 Isaia 35 Isaia 36
Isaia 37 Isaia 38 Isaia 39 Isaia 40
Isaia 41 Isaia 42 Isaia 43 Isaia 44
Isaia 45 Isaia 46 Isaia 47 Isaia 48
Isaia 49 Isaia 50 Isaia 51 Isaia 52
Isaia 53 Isaia 54 Isaia 55 Isaia 56
Isaia 57 Isaia 58 Isaia 59 Isaia 60
Isaia 61 Isaia 62 Isaia 63 Isaia 64
Isaia 65 Isaia 66    
 .
Giêrêmia (Jeremiah)
Giêrêmia 1 Giêrêmia 2 Giêrêmia 3 Giêrêmia 4
Giêrêmia 5 Giêrêmia 6 Giêrêmia 7 Giêrêmia 8
Giêrêmia 9 Giêrêmia 10 Giêrêmia 11 Giêrêmia 12
Giêrêmia 13 Giêrêmia 14 Giêrêmia 15 Giêrêmia 16
Giêrêmia 17 Giêrêmia 18 Giêrêmia 19 Giêrêmia 20
Giêrêmia 21 Giêrêmia 22 Giêrêmia 23 Giêrêmia 24
Giêrêmia 25 Giêrêmia 26 Giêrêmia 27 Giêrêmia 28
Giêrêmia 29 Giêrêmia 30 Giêrêmia 31 Giêrêmia 32
Giêrêmia 33 Giêrêmia 34 Giêrêmia 35 Giêrêmia 36
Giêrêmia 37 Giêrêmia 38 Giêrêmia 39 Giêrêmia 40
Giêrêmia 41 Giêrêmia 42 Giêrêmia 43 Giêrêmia 44
Giêrêmia 45 Giêrêmia 46 Giêrêmia 47 Giêrêmia 48
Giêrêmia 49 Giêrêmia 50 Giêrêmia 51 Giêrêmia 52
 .
Ai Ca (Lamentations)
Ai Ca 1 Ai Ca 2 Ai Ca 3 Ai Ca 4
Ai Ca 5      
 .
Barúc (Baruch)
Barúc 1 Barúc 2 Barúc 3 Barúc 4
Barúc 5 Barúc 6    
 .
Êdêkien (Ezekiel)
Êdêkien 1 Êdêkien 2 Êdêkien 3 Êdêkien 4
Êdêkien 5 Êdêkien 6 Êdêkien 7 Êdêkien 8
Êdêkien 9 Êdêkien 10 Êdêkien 11 Êdêkien 12
Êdêkien 13 Êdêkien 14 Êdêkien 15 Êdêkien 16
Êdêkien 17 Êdêkien 18 Êdêkien 19 Êdêkien 20
Êdêkien 21 Êdêkien 22 Êdêkien 23 Êdêkien 24
Êdêkien 25 Êdêkien 26 Êdêkien 27 Êdêkien 28
Êdêkien 29 Êdêkien 30 Êdêkien 31 Êdêkien 32
Êdêkien 33 Êdêkien 34 Êdêkien 35 Êdêkien 36
Êdêkien 37 Êdêkien 38 Êdêkien 39 Êdêkien 40
Êdêkien 41 Êdêkien 42 Êdêkien 43 Êdêkien 44
Êdêkien 45 Êdêkien 46 Êdêkien 47 Êdêkien 48
 .
Đanien (Daniel)
Đanien 1 Đanien 2 Đanien 3 Đanien 4
Đanien 5 Đanien 6 Đanien 7 Đanien 8
Đanien 9 Đanien 10 Đanien 11 Đanien 12
Đanien 13 Đanien 14    
 .
Hôsê (Hosea)
Hôsê 1 Hôsê 2 Hôsê 3 Hôsê 4
Hôsê 5 Hôsê 6 Hôsê 7 Hôsê 8
Hôsê 9 Hôsê 10 Hôsê 11 Hôsê 12
Hôsê 13 Hôsê 14    
 .
Giôen (Joel)
Giôen 1 Giôen 2 Giôen 3 Giôen 4
 .
Amốt (Amos)
Amốt 1 Amốt 2 Amốt 3 Amốt 4
Amốt 5 Amốt 6 Amốt 7 Amốt 8
Amốt 9      
 .
(Obadiah)  Ôđiva 1
 .
Giôna (Jonah)
Giôna 1 Giôna 2 Giôna 3 Giôna 4
 .
Mikha (Micah)
Mikha 1 Mikha 2 Mikha 3 Mikha 4
Mikha 5 Mikha 6 Mikha 7  
 .
Nakhum (Nahum)
Nakhum 1 Nakhum 2 Nakhum 3
 .
Kha ba cúc (Habakkuk)
Kha ba cúc 1 Kha ba cúc 2 Kha ba cúc 3
 .
Xophonia (Zephaniah)
Xophonia 1 Xophonia 2 Xophonia 3
 .
Khác gai (Haggai)
Khác gai 1 Khác gai 2
 .
Dacaria (Zechariah)
Dacaria 1 Dacaria 2 Dacaria 3 Dacaria 4
Dacaria 5 Dacaria 6 Dacaria 7 Dacaria 8
Dacaria 9 Dacaria 10 Dacaria 11 Dacaria 12
Dacaria 13 Dacaria 14    
 .
Malakhi (Malachi)
Malakhi 1 Malakhi 2 Malakhi 3

 

Back To Top
Search