skip to Main Content

DRAMA: Lá Sầu Riêng (The Durian Leaf)

Learn Vietnamese easily by Listen-Read along The Durian Leaf Drama in Southern accents

Learn Vietnamese easily by Listen-Read along The Durian Leaf Drama in Southern accent

 

 

 

 

 

 

The Durian Leaf 01 The Durian Leaf 08
The Durian Leaf 02 The Durian Leaf 09
The Durian Leaf 03 The Durian Leaf 10
The Durian Leaf 04 The Durian Leaf 11
The Durian Leaf 05 The Durian Leaf 12
The Durian Leaf 06 The Durian Leaf 13
The Durian Leaf 07 The Durian Leaf 14
Kịch: LÁ SẦU RIÊNG Drama: DURIAN LEAF
ĐOÀN KỊCH NÓI KIM CƯƠNG KIM CƯƠNG DRAMA TROUPE
Nhân vật: Characters:
Kim Cương – vai DIỆU Kim cương – as DIỆU
Vân Hùng – vai HOÀNG Vân Hùng – as HOÀNG
Ngọc Đan Thanh – vai NGA Ngọc Đan Thanh  – as NGA
Ngọc Đức – vai SANG Ngọc Đức – as SANG
Mai Thành – vai Ông NĂM Mai Thành – as Năm
Thu Hoa – vai BÀ HỘI Đồng Thu Hoa – as Madam HỘI ĐỒNG
Anh Thư – vai CÔ BA Anh Thư – as Ms BA
Bé Dị Thảo – vai SANG (lúc còn nhỏ) Dị Thảo – as young SANG
Long Hải – vai HƯƠNG QUẢN Long Hải – as HƯƠNG QUẢN
Phan Thoan Đỗ Đán – vai TUẦN ĐÌNH Phan Thoan Đỗ Đán – as TUẤN ĐÌNH
Bảy Nam – vai Bà TƯ Bảy Nam – as Mrs. TƯ

 

Back To Top
Search