skip to Main Content

Luân Lý Giáo Khoa Thư – P1C1- 1. GIA TỘC (FAMILY)

Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

1.GIA TỘC. Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc…
Learn Vietnamese with 100 Luân Lý Giáo Khoa Thư lessons in both Northern & Southern accents

 

Learn Vietnamese easily in Vietnamese Southern accent, just click and listen-read along

Play

Learn Vietnamese easily in Vietnamese Northern accent, just click and listen-read along
Play
 

CHƯƠNG THỨ NHẤT CHAPTER 1
BỔN PHẬN ĐỐI VỚI GIA TỘC DUTY TO ANCESTRY
   
1. GIA TỘC 1. FAMILY
   
Người ta ai cũng có gia tộc, nghĩa là có ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, anh em, chị em. Everyone has a family. That means we all have grandparents, parents, uncles, aunts, brothers and sisters.
Ta khôn lớn lên, ta học tập được thành người, cũng là nhờ có gia tộc. How we grow up and become a successful person are also thanks to our family.
Nhà tôi có ông bà, cha mẹ, anh em và chị em tôi.  Cha tôi thì đi làm để nuôi cả nhà. My family has grandparents, parents, brothers, and sisters. My father goes to work to support the entire family.
Mẹ tôi thì trông nom dạy bảo chúng tôi, và coi sóc mọi việc trong nhà. My mother takes care of teaching us and manages everything in the house.
Chúng tôi lúc nào cũng nết na dễ bảo, để cho ông bà, cha mẹ được vui lòng. We are always well behaved and obedient  in order to make our grandparents, and parents pleased.
Kể cả người trong họ thì còn có chú bác, cô dì, anh em, chị em họ, là những người có cùng máu mủ với tôi. Including our relatives, there are uncles, aunts, male and female cousins. They are my blood relations.
Cách ngôn: Precept:
Con có cha như nhà có nóc A Child with a father is like a house with a roof.
 Luân Lý Giáo Khoa Thư

join Learning Vietnamese to access bilingual lessons with both Northern & Southern accentsBack To Top
Search